Adatvédelmi tájékoztató | Háttér Társaság

Adatvédelmi tájékoztató

A hatter.hu oldalt a Háttér Társaság egyesület üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Háttér Társaság (székhely:1136 Budapest, Balzac u. 8-10. fszt. 1., nyilvántartási szám: 11958/1995)

2. Az adatvédelmi tisztviselő

dr. Pfiszter Tamás, e-mail cím: adatvedelem@hatter.hu

3. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az egyesület egyes szolgáltatásai eltérő módon kezelnek vagy nem kezelnek személyes adatok. 

Információs és Lelkisegély Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására nincs szükség. A telefonos és Skype alapú hívások nem kerülnek rögzítésre. A telefonvonalon keresztül érkező hívók telefonszámát az operátorok nem ismerik meg, de a rendszer a hívószámokat és a hívások időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi. A Skype alapú hívások esetén a rendszer kijelzi a hívók felhasználónevét és/vagy telefonszámát, a Skype alapú hívások esetén a rendszer megőrzi a hívószámokat és a hívás időpontját tartalmazó híváslistát. A lelkisegely.hatter.hu felületen keresztül folytatott beszélgetésekre külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

Személyes Segítő Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A megkereséseket, a felhasználókkal folytatott emailes kommunikációt és az ülésekről készült feljegyzéseket az adatkezelő megőrzi.

Jogsegélyszolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A szolgálat telefonszámára érkező hívások esetén a rendszer a telefonszámot kijelzi, illetve a hívószámokat és a hívás időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi. A jogi tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz a felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A magasabb szintű jogi szolgáltatások igénybevételéhez (beadvány-, illetve okiratszerkesztés, jogi képviselet) a felhasználó nevének és más - az eljárás által megkövetelt  - személyes adatainak megadására is szükség van. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése a szolgáltatást igénybevevő kifejezett hozzájárulásán alapul. A megkereséseket és az ügy ellátása során keletkezett iratokat az adatkezelő megőrzi. A jelentsd-a-homofobiat.hu felületen keresztül tett bejelentésekre külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

HIV Segítő Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A megkereséseket, a felhasználókkal folytatott emailes kommunikációt az adatkezelő megőrzi. A segítő alkalmakról a koordinátor statisztikát készít.

HIV-vonal. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására nincs szükség. A hívások nem kerülnek rögzítésre. A hívók telefonszámát az operátorok nem ismerik meg, de a rendszer a hívószámokat és a hívások időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi. 

Hírlevelek. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó email címének megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A további személyes adatok megadása önkéntes.

Események, képzések. Egyes eseményeken és képzéseken való részvételhez személyes adatok (név és elérhetőségi adatok) megadására és jelenléti ív kitöltésére van szükség. Más események és képzések esetén a személyes adatok megadása és a jelenléti ív kitöltése önkéntes. Az adatkezelő az eseményen vagy képzésen való részvétel előtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes adatok megadása a részvételhez szükséges-e vagy sem. 

Kutatások. Az online kérdőívek kitöltése anonim, személyazonosítást lehetővé adatok megadása nem szükséges. A résztvevők által esetlegesen megadott személyes adatokat a kutatás során anonimizáljuk. Az interjús kutatásokra külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik, amelyet az interjú megkezdése előtt megismertetünk a résztvevőkkel.

Levelezés. A Háttér Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt, üzenetet, telefonon érkező megkeresés leiratát – mely nem kapcsolódik más adatkezeléshez – a megkereső nevével, e-mail címével/telefonszámával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt megőriz.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok egy része (elérhetőségi adatok) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett szolgáltatások munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére vele kapcsolatba tudjanak lépni. Az adatok másik része (demográfiai adatok) kezelésének célja, hogy az így nyert adatok elemzése révén az adatkezelő pontosabb képpel rendelkezzen a szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő LMBTQI emberek társadalmi hátteréről. A kutatások célja az LMBTQI emberek helyzetének véleményének megismerése, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakemberek tudásának, hozzáállásának felmérése. A jelenléti íveken szereplő adatok kezelésének célja a finanszírozó és az adóhatóság által megkövetelt nyilvántartások vezetése.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. 

A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja, hogy vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy az a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok különleges kategóriáinak a kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. A jelenléti íveken szereplő adatok kezelésének jogalapja, hogy az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A hírlevélhez és a kutatásokhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

A honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

Az adatkezelő az Információs és Lelkisegély Szolgálat Skype vonalának híváslistáját a hívást követő 3 hónapon belül törli. A HIV-vonal és a Jogsegélyszolgálat híváslistáit az adatkezelő a hívást követő 12 hónapon belül törli. 

A Személyes Segítő Szolgálat és a Jogsegélyszolgálat esetén a személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét (az ügy érdemi befejezését) követő 5 éven belül törli.

A jelenléti íveken szereplő személyes adatokat a finanszírozó által, illetve a jogszabályban előírt megőrzési időt követően az adatkezelő azonnal törli.

A hírlevelek esetén a személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. Ezt a felhasználó bármikor megteheti.

A levelezés esetén a más adatkezeléssel nem érintett személyes adatokat az adatközléstől számított legfeljebb három év elteltével törli az adatkezelő.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai, önkéntesei, illetve szerződéses partnerei, valamint a tárhely-, illetve email- és dokumentumkezelő szolgáltatást biztosító szolgáltatók férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a 3 in 1 Hosting Bt. (http://megacp.com/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Cloud EMEA Limited  (http://google.com), a hírlevélküldő szolgáltatást az Elastic Email SP  Z OO (https://elasticemail.com) biztosítja. 

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő csak abban az esetben ad át, ha erre a felhasználó az adatkezelőt írásban kifejezetten felhatalmazta.

A szolgáltatások igénybevevőiről az adatkezelő anonimizálás után elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kap. Az adatkezelő hozzáférési kérelemre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, vagy a hatter@hatter.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hatter@hatter.hu e-mail címen.

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelési tevékenységei során.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik (választásuk szerint a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt), vagy eljárást kezdeményezhetnek  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  előtt is (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hatter@hatter.hu e-mail címre juttassa el,  vagy e-mailen keresztül keresse meg a Háttér Társaság adatvédelmi tisztviselőjét (pfiszter.tamas@hatter.hu).

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabályváltozás, egyedi kötelezés révén azt szükségessé válik. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Utoljára módosítva: 2023. november 14.
Az adatvédelmi tájékoztató mintáját a Társaság a Szabadságjogokért bocsátotta rendelkezésünkre.

Témák