Adatvédelmi tájékoztató | Háttér Társaság

Adatvédelmi tájékoztató

A hatter.hu oldalt a Háttér Társaság egyesület üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Háttér Társaság (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. fszt. 1., nyilvántartási szám: 01-02-0006352.)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az egyesület egyes szolgáltatásai eltérő módon kezelnek vagy nem kezelnek személyes adatok.

Információs és Lelkisegély Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására nincs szükség. A telefonos és Skype  alapú hívások nem kerülnek rögzítésre. A telefonvonalon keresztül érkező hívók telefonszámát az operátorok nem ismerik meg, de a rendszer a hívószámokat és a hívások időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi. A Skype alapú hívások esetén a rendszer kijelzi a hívók felhasználónevét és/vagy telefonszámát, a Skype alavú hívások esetén a rendszer megőrzi a hívószámokat és a hívás időpontját tartalmazó híváslistát. A chat.hatter.hu felületen keresztül folytatott beszélgetésekre külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

Személyes Segítő Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A megkereséseket, a felhasználókkal folytatott emailes kommunikációt és az ülésekről készült feljegyzéseket az adatkezelő megőrzi.

Jogsegélyszolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A szolgálat telefonszámára érkező hívások esetén a rendszer a telefonszámot kijelzi, illetve a hívószámokat és a hívás időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi. A jogi tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz a felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A magasabb szintű szolgáltatások igénybevételéhez (beadvány-, illetve okiratszerkesztés, jogi képviselet) a felhasználó nevének és más - az eljárás által megkövetelt - személyes adatainak megadására is szükség van. A megkereséseket és az ügy ellátása során keletkezett iratokat az adatkezelő megőrzi. A jelentsd-a-homofobiat.hu felületen keresztül tett bejelentésekre külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

HIV Segítő Szolgálat. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A megkereséseket, a felhasználókkal folytatott emailes kommunikációt az adatkezelő megőrzi. A segítő alkalmakról a koordinátor statisztikát készít.

HIV-vonal. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására nincs szükség. A hívások nem kerülnek rögzítésre. A hívók telefonszámát az operátorok nem ismerik meg, de a rendszer a hívószámokat és a hívások időpontját tartalmazó híváslistát megőrzi.

Hírlevelek. A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó email címének megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A további személyes adatok megadása önkéntes.

Események, képzések. Egyes eseményeken és képzéseken való részvételhez személyes adatok (név és elérhetőségi adatok) megadására és jelenléti ív kitöltésére van szükség. Más események és képzések esetén a személyes adatok megadása és a jelenléti ív kitöltése önkéntes. Az adatkezelő az eseményen vagy képzésen való részvétel előtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes adatok megadása a részvételhez szükséges-e vagy sem.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok egy része (elérhetőségi adatok) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett szolgáltatások munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére vele kapcsolatba tudjanak lépni. Az adatok másik része (demográfiai adatok) kezelésének célja, hogy az így nyert adatok elemzése révén az adatkezelő pontosabb képpel rendelkezzen a szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő LMBTQI emberek társadalmi hátteréről. A jelenléti íveken szereplő adatok kezelésének célja a finanszírozó és az adóhatóság által megkövetelt nyilvántartások vezetése.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja, hogy az a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges. A jelenléti íveken szereplő adatok kezelésének jogalapja, hogy az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

A honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

Az adatkezelő az Információs és Lelkisegély Szolgálat Skype vonalának híváslistáját a hívást követő 3 hónapon belül törli. A HIV-vonal és a Jogsegélyszolgálat híváslistáit az adatkezelő a hívást követő 12 hónapon belül törli.

A Személyes Segítő Szolgálat és a Jogsegélyszolgálat esetén a személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét (az ügy érdemi befejezését) követő 5 éven belül törli.

A hírlevelekhez kapcsolódó személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére a lehető legrövidebb időn belül törli.

A jelenléti íveken szereplő személyes adatokat a jogszabályban előírt megőrzési időt követően az adatkezelő azonnal törli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai, önkéntesei, illetve szerződéses partnerei, valamint a tárhely-, illetve email- és dokumentumkezelő szolgáltatást biztosító szolgáltatók férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a 3 in 1 Hosting Bt. (http://megacp.com/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Ireland Ltd. (http://google.com) biztosítja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő csak abban az esetben ad át, ha erre a felhasználó az adatkezelőt írásban kifejezetten felhatalmazta.

A szolgáltatások igénybevevőiről az adatkezelő anonimizálás után elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a hatter@hatter.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hatter@hatter.hu e-mail címen.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hatter@hatter.hu e-mail címre juttassa el.

8. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Utoljára módosítva: 2020. január 4.

 

Az adatvédelmi tájékoztató mintáját a Társaság a Szabadságjogokért bocsátotta rendelkezésünkre.

 

Egyes speciális adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatók: 

Témák