Dr. Simka Éva: az AIDS prevenciós egységcsomaghoz mellékelt kérdőív feldolgozásának eredményei | Háttér Társaság

Dr. Simka Éva: az AIDS prevenciós egységcsomaghoz mellékelt kérdőív feldolgozásának eredményei

Kulcsszavak: 
HIV/STI program, kutatás

1. A VIZSGÁLAT CÉLJA

A felmérés keretében arra törekedtünk, hogy a melegek különböző csoportjainak körében megvizsgáljuk:

milyen mértékben élnek a HIV fertőzés elleni védekezési lehetőségekkel (óvszer, síkosító),
párkapcsolataik
a HIV fertőzés elkerülése szempontjából biztonságos állandó, vagy
inkább a partnerek gyakori váltogatásával járó kockázatos szex irányába
tolódnak el ,
a megkérdezettek indokoltnak látszó esetekben élnek-e a HIV szűrés lehetőségével,
vannak a válaszadók között HIV pozitívak, ők mennyire fordítanak gondot a biztonságos szex követelményeinek betartására.

Mindezekre
a kérdésekre azért kerestünk választ, hogy értékelni tudjuk az AIDS
felvilágosítás hatékonyságát, a továbblépés lehetőségeit, módszereit.

2. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK

2.1. A KÉRDŐÍV ÉS A KÉRDEZÉS

A
kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy lehetővé tegye céljaink
megvalósítását szolgáló feldolgozásokat. Fontos szempontnak tartottuk,
hogy a legszigorúbban betartsuk az anonimitás szabályait, ezért
semmilyen olyan kérdést nem szerepeltettünk, amely lehetővé tenné a
válaszadó kilétének felfedését.
Ezért a szociodemográfiai jellemzők
közül csak a korra kérdeztünk rá. A kérdőíveket a különböző helyszíneken
dobozokban gyűjtötték, így lehetőségünk nyílt arra, hogy a kódolás
során rögzítsük, hogy az adott kérdőív hol került kitöltésre.

Ügyelnünk
kellett arra is, hogy csak annyi kérdést tegyünk fel, aminek
megválaszolására reális esély van. Lehetőségeinket az a tény is
korlátozta, hogy a kérdőívnek bele kellett férnie abba az óvszert,
síkosítót, és felvilágosító kiadványt tartalmazó egységcsomagba, amelyet
a HÁTTÉR  Baráti Társaság a Melegekért önkéntesei osztottak szét azokon a helyeken, amelyet a me1egek feltehetően felkeresnek.
A
kitöltött kérdőíveket a válaszadók egy erre a célra rendszeresített
dobozban helyezhették el, vagy a HÁTTÉR munkatársainak adhatták át.

Mindezen szempontok mérlegelése után a következő kérdéseket tettük fel:

1. Használ-e óvszert szexuális kapcsolatai során?

1. soha 2. néha 3. majdnem mindig 4. mindig

2. Használ-e síkosítót szexuális kapcsolatai során?

1. soha 2. néha 3. majdnem mindig 4. mindig

3. Gondot okoz-e a síkosító beszerzése?

1. soha 2. néha 3. majdnem mindig 4. mindig

4. Kérjük jellemezze párkapcsolatait:

1. állandó kapcsolatban élek, alkalmi partnereim nincsenek
2. állandó kapcsolatban élek, de néha alkalmi partnereim is vannak
3. kizárólag alkalmi kapcsolataim vannak.

5. Volt-e már HIV szűrésen?

1. igen
2. nem

6. Ön HIV

1. pozitív
2. negatív

7. Életkora...........

2.2. A MINTA

A
kérdőívet a már említett, mintegy 5000 óvszert, síkosítót, kisméretű
felvilágosító kiadványt tartalmazó egységcsomagban helyeztük el.

A felmérés lezártakor 1999. októberében 1958 értékelhető kérdőívvel rendelkeztünk. Ezeket a következő helyszíneken töltötték ki:

- 4 budapesti meleg bár
1405 fő
72% 

 - 6 vidéki meleg szórakozóhely
 246 fő
 12%

 - újságok olvasói, meleg baráti társaságok,
önsegítő csoportok tagjai
 146 fő
 8%

 - alkalmi ismerkedőhelyek (fürdő, korzó stb.) látogatói
 130 fő
 7%

  - az AATSZ-t felkeresők
 31 fő
 1%

 összesen:
 1958 fő
 100%

2.3. FELDOLGOZÁS

Az
adatokat számítógépen dolgoztuk fel. A táblázatokat és a
matemetikai-statisztikai összefüggés vizsgálatokat az SPSS programcsomag
segítségével készítettük el.

3. EREDMÉNYEK

A
válaszadók 55 %-a mindig használ óvszert szexuális kapcsolatai során.
Ezt a kedvező eredményt rontja, hogy a megkérdezettek 28 %-a csak néha,
vagy sohasem vesz igénybe óvszert partnerkapcsolatai során.

A síkosító használat esetében az óvszerrel kapcsolatos kérdéshez lényegileg hasonló eredményhez jutottunk.

Felmerült a kérdés, hogy azok, akik sohasem használnak óvszert milyen okból teszik ezt?

Kedvezőnek
kell tartanunk, hogy azok közül kerül ki az óvszerhasználattól
tartózkodók 53 százaléka, akik állandó kapcsolatban élnek. Ezzel szemben
áll az az elszomorító tény, hogy 44 % azok aránya, aki sohasem
használnak óvszert, bár állandó kapcsolataik mellett alkalmi partnerek
ismeretségét is keresik, vagy kizárólag alkalmi barátokkal tartanak fenn
szexuális kapcsolatot.

Az óvszer és síkosító használat között
szoros az összefüggés. Azok akik ritkán folyamodnak az óvszerhez, ritkán
alkalmaznak síkosítót is.

Ez a csoport tehát a HIV fertőzés
szempontjából különösen veszélyeztetettnek tekinthető. Az óvszertől
elzárkózók kisebb arányban (69 %), a védekezésnek ezt a lehetőségét
igénybe vevők nagyobb számban (88%) jelentek meg a HIV szűrésen.

Megdöbbentő,
hogy még azok is, akik tudják magukról, hogy HIV pozitívak csak 60
százalékban használnak minden esetben óvszert, 14 százalékuk pedig
sohasem védekezik.

Az eredmények a síkosító használatával kapcsolatban lényegileg hasonlóak.

A
teljes sokaság 24 százaléka monogám kapcsolatban él. 45 %-uk állandó
partnere mellett időnként alkalmi kalandokba is bocsátkozik, 31 %-uk
kizárólag alkalmi
kapcsolatokat tart fenn.

Az állandó
párkapcsolatban élők között legnagyobb arányt (25 %) a 26-30 év közötti
ek képviselik. A 19-20 év közötti korosztály az, akinek matematikailag a
legnagyobb esélye van arra, hogy – a heteroszexuálisokhoz hasonlóan –
kizárólag alkalmi ismeretségekre tegyen szert.

Az állandó
kapcsolatban élők fele nem használ óvszert, ami lényegében
természetesnek tekinthető. Az azonban nagyon elgondolkoztató, hogy azok,
akik kizárólag alkalmi partnerekkel létesítenek viszonyt 33%-ban soha
nem védekeznek.

A HIV szűrést a minta tagjainak 82 %-a igénybe
vette igénybe. Leggyakrabban azok, akik kizárólag alkalmi partnerekkel
tartanak fenn kapcsolatot (85%). A kedvező adat ellenére megdöbbentőnek
tarjuk, hogy mégis 14 % (81 fő) azok aránya, akik sohasem voltak HIV
szűrésen annak ellenére, hogy kizárólag alkalmi szexuális partnereik
vannak

A HIV szűrésen való részvétel és a kor között nem találtunk összefüggést.

A szociodemográfiai jellemzők közül a már ismertetett ok miatt csak a kort tudtuk figyelembe venni.

A megkérdezettek kor szerinti megoszlása
Korcsoportfőszázalék

 Korcsoport
 fő
szálék

 nincs válasz
 12
 1

 14 évesig
 3
 0

 15-16 éves
 1
 0

 17-18 éves
 57
 3

 19-20 éves
 197
 10

 20-22 éves
 239
 12

 23-25 éves
 288
 15

 26-30 éves
 474
 24

 31-35 éves
 286
 15

 36-40 éves
 206
 11

 41-45 éves
 104
 5

 46-50 éves
 60
 3

 51-60 éves
 23
 1

 61-nél idősebb
 8
 1

 összesen:
 1958
100

Mint
látjuk a legnépesebb a 26-30 év közötti korosztály, az efölötti és ez
alatti korosztály szinte azonos százalékban csökkenő tendenciát
mutatnak.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az adatok csak azokra a
melegekre vonatkoznak, akik valamilyen szinten vállalják
homoszexualitásukat. A rejtőzködőkről semmilyen adatunk nincs.
Elképzelhetők, hogy ők a fiatalabb, de valószínűleg az idősebb
korcsoportok létszámát gyarapítanák.

A korcsoport és az
óvszerhasználatnál azt tapasztaltuk, hogy a legidősebb 61 feletti
korosztály viszolyog leginkább az óvszer használatától. A síkosító
esetében hasonló képet kaptunk.

A párkapcsolatok jellege és a kor
között nem találtunk összefüggést. A HIV szűrés igénybe vétele és a kor
sem mutat kapcsolatot egymással.

A HIV pozitív teszt eredmény matematikai kapcsolat van a kor és a pozitív lelet között. Eszerint a 36-40 éves korcsoportnak gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy HIV pozitív legyen.

Tekintettel
arra, hogy nem volt módunk a minta szociodemográfiai jellemzőire
rákérdezni, s ezek mentén strukturálni a sokaságot, ezért különös
jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy milyen helyszínen történik a
kérdezés. Valószínű, hogy más összetételű, más szexuális szokásokkal
rendelkező meleg csoportokat testesítenek meg a szórakozóhelyeket, az
alkalmi ismerkedő helyeket, a baráti társaságokat látogatók. Mivel a
kérdőíveket minden helyszínről külön-külön összegyűjtve kaptuk meg, el
tudtuk különíteni a vidéki és a fővárosi melegek csoportját is.

A
leggyakrabban (63 %)a pesti bárok látogatói használnak minden alkalommal
óvszert, a vidéki bárok vendégeinek, a meleg sajtó olvasóinak, a baráti
társaságok tagjainak mindössze egyharmada védekezik szexuális
kapcsolatai során.

A vidéki bárok vendégei, a meleg sajtó
előfizetői, a baráti társaságok tagjai azonos igen magas, 40 % körüli
arányban soha, vagy csak néha használnak óvszert.. Ez az arány a pesti
bárok esetében 20 %. Hasonló helyzettel találkozunk a sikosító
használatánál is.

Felmerül a kérdés, hogy ezek az adatok
összefüggnek a párkapcsolatok jellegével. A pesti bárok esetében a
gyakori óvszerhasználat azzal állhat kapcsolatban, hogy az
idelátogatóknak csak 21 százaléka él állandó kapcsolatban, 46 százalékuk
az állandó partnere mellett időnként alkalmi kapcsolatokat is létesít,
32 százalékuk pedig csak alkalmi ismeretségeket köt.

A vidéki
meleg szórakozóhelyeket látogatóknak messze az átlagot meghaladó
arányban (45 %) van állandó barátja, s az átlag alatti számban (19%) köt
kizárólag alkalmi ismeretséget.

Az alkalmi ismerkedőhelyeket felkeresőknek a dolog természeténél fogva csak az esetek 12 %-ában van állandó partnere.

A kérdezés helyszíne és a párkapcsolatos jellege közötti összefüggés (százalékos megoszlás)
N=1958

A kérdezés helyszíne
 A kapcsolat jellege
Összesen

 
csak
állandó
kapcsolat
állandó
kapcsolat;
néha
alkalmi
partnerek
csak
alkalmi
partnerek
 

 pesti bárok
 21
46
33
 100

 vidéki bárok
 44
38
18
 100

 újságok, baráti társaságok
 26
42
32
 100

 alkalmi ismerkedő helyek
 12
57
29
 100

 AATSZ
 45
39
16
 100

 Összesen:
 25
45
30
 100

A HIV szűrésre a leggyakrabban a pesti bárok látogatói járnak (88 %), és legritkábban a vidéki szórakozóhelyek közönsége (55 %).

A pesti bárok látogatóinál a HIV pozitívek gyakorisága valamivel az átlag feletti.

A
kor és a kérdezés helyszíne között mindössze azt az összefüggést
találtuk, hogy az minden csoportban a 26-30 éves korosztály a
legnépesebb. Kivétel ez alól az alkalmi ismerkedési helyeket felkeresők,
ő közöttük elég magas a 31-35 évesek aránya.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A felmérés adataiból az alábbi következtetéseket vontuk le:

 • az
  AIDS felvilágosítás, sem az óvszerhasználat, sem a párkapcsolatok
  korlátozása, vagy legalábbis azok biztonságossá tétele, indokoltnak
  látszó esetekben az AIDS szűrés felkeresése szempontjából még sok
  kívánnivalót hagy maga után,
 • a melegek a kérdezés helyszíne
  szerint elkülönített csoportjai a biztonságos szex követelményeinek
  betartása, a kockázatos életvitel és a HIV pozitivitás szempontjából
  egymástól eltérő helyzetben vannak.
  Ebből számunkra az a tanulság adódik, hogy:
  • fokozni kell az AIDS felvilágosító tevékenységet a melegek körében,
  • a
   különböző csoportok témánk szempontjából eltérő helyzete miatt, a
   felvilágosítás intenzitásának és módszereinek is ehhez kell
   alkalmazkodnia.

Témák