Fellebbezést jóváhagyó végzés a transz patikus ügyében | Háttér Társaság

Fellebbezést jóváhagyó végzés a transz patikus ügyében

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

ELNÖK

Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Tel: (+ 36-1) 235-7931
Fax: (+36-1)235-7912
Levélcím: 1380 Budapest. Pf. 1188.
Internet: http://www.eekh.hu
E-mail: ekh.titk@eekh.hu
Tárgy: fellebbezés elbírálása Dr.       ügyében
Ügyiratszám:    /2011/ELN
Ügyintéző: dr. Nadicsán Zsuzsa

Válasz esetén kérjük levelünk számára és ügyintézőnkre hivatkozni!

MÁSODFOKÚ VÉGZÉS

Dr.     nak (lakcíme: ; a továbbiakban: Ügyfél) a személyi     gyógyszertár működtetési jogát engedélyező határozat módosításával kapcsolatos ügyében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) 201 1. május 31-én kelt, /2011. iktatószámú határozatával szemben az Ügyfél által az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú eljárásban az

OTH által kiadott     /2011. számú elsőfokú határozatot megsemmisítem és az OTH-t új eljárásra utasítom.

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Hivatalhoz benyújtott, de a Fővárosi Bírósághoz címzett kereset indítható a végzés bírósági felülvizsgálata iránt.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2011. június 21-én nyújtotta be a fellebbezését a Hivatalhoz a személyi gyógyszertár működtetési jogát engedélyező     /2010. iktatószámú, OTH által meghozott határozat módosítása miatt.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról , a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/201 O. (XII.27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontja kimondja, hogy a. Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVllL törvény (a továbbiakban: Gyftv.) II. része szerinti feladatok ellátására. A Gyftv. ll. része szabályozza a gyógyszerforgalmazást, azon bel ül is a személyi gyógyszertár működtetési jog engedélyezésével kapcsolatos eljárásokat.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2/A. §-a szerint amennyiben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hi vatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész jár el, a másodfokú eljárás a Hivatal hatáskörébe tartozik.

Megállapítottam, hogy a jelen fellebbezéshez kapcsolódó ügyben a Hivatal jogosult a fellebbezés elbírálására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102. (7) bekezdése szerint, ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére, ezért a fellebbezést a Hivatal a     /2011/ELN iktatószámú végzésével megküldte az OTH-nak, mint elsőfokon eljárásra jogosult hatóságnak a fellebbezés és az ügy összes iratának a Ket. 1 02. § (4) bekezdése szerinti felterjesztése céljából.

Az OTH 2011. június 14-én kelt végzésében a fellebbezést az ügy összes iratával Ket 102. §-ának (4) bekezdése alapján felterjesztette a Hivatalhoz.

A fellebbezésben az Ügyfél előadta. hogy a határozat érdemi részében foglaltakkal egyetért, azzal szemben fellebbezéssel nem kíván élni, fellebbezése csupán a határozat indokolásának első mondatát sérelmezte, mely korábbi nevét is tartalmazza. Továbbá a határozat rendelkező részének negyedik bekezdését, amely szerint a módosító határozat csak a korábbi nevére kiállított határozattal együtt érvényes. A fellebbezésben az Ügyfél előadta továbbá, hogy az elsőfokú határozat tartalma miatt sérül az emberi méltósághoz való joga, valamint az információs önrendelkezési joga. Továbbá a határozat közvetett hátrányos megkülönböztetést is megvalósít.

A Hivatal másodfokú eljárása során megállapította, hogy az Ügyfél fellebbezése megalapozott a tekintetben, hogy az elsőfokú módosító határozat. valamint a módosított határozat is tartalmazza az Ügyfél névváltozás előtti nevét s ezáltal sérült az emberi méltósághoz fűződő joga, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az OTH-nak az új eljárása lefolytatása során figyelemmel kell lennie az Ügyfél fent említett alapvető jogaira és egy olyan egységes szerkezetbe foglalt személyi gyógyszertár működtetési jogot engedélyező határozatot szükséges kiállítania a számára, amelyben - a kérelemnek megfelelően - már nem kerül feltüntetésre az Ügyfél névváltozás előtti neve.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Ezt a végzést a Ket. 71. §-ának (1) bekezdése, a 72.§ (2) bekezdése és a 105. § (2) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 2/A. §-ában biztosított hatáskörömben és a Kr. 1. §-ának (1) bekezdése alapján országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

 

Budapest 2011. augusztus 8.

A végzést kapja:
1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
2. Rajta keresztül: Dr.    
3. Irattár

dr. Paphalmi Rita
elnök

Témák