Az Alkotmánybírósághoz bedott indítvány a katonai szolgálat szabályozásának alkotmányellenessége ügyében | Háttér Társaság

Az Alkotmánybírósághoz bedott indítvány a katonai szolgálat szabályozásának alkotmányellenessége ügyében

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott Háttér Baráti Társaság a Melegekért egyesület Jogsegély Szolgálata az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. Törvény 1. § b) pontja valamint a 37. § -a alapján az alábbi

indítványt

terjesztjük elő.

Kérjük
a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a 7/1996 (VII. 30.) HM-NM
rendeletet a 037-es melléklete a) pontja tekintetében a
„homoszexualitás” szó vonatkozásában a jogszabályt részben semmisítse
meg.

Kérjük továbbá, hogy a 12/1997 (V. 16.) HM rendelet 037-es
melléklete a) pontja tekintetében a „homoszexualitás” szó vonatkozásában
a jogszabályt részben semmisítse meg.

Indokaink.

A
7/1996 (VII. 30.) HM-NM rendelet, annak 2. §-ban meghatározottak
szerint – többek között - az általános hadkötelezettség alapján a
fegyver nélküli és fegyveres szolgálatot teljesítő sorállományú katonák
egészségügyi alkalmassági kérdéseivel foglalkozik.

Az egészségi
alkalmasság elbírálását meghatározó betegségcsoportokhoz
(fogyatékossághoz) kapcsolt egészségi alkalmassági fokozatok ismérveit a
rendelet 2. számú mellékletét képező "A betegségek és fogyatékosságok
táblázata" állapítja meg.

A 037. táblázat az alábbiakat közli a „Személyiségzavarok” címszó alatt:

037 Személyiségzavarok
 
 
 
F60-F69

 1.zemélyiségzavar ismétlődő decompensatioval
E
E
E
 

 2.infantilizmus
I
I
E
 

 3.súlyos személyiségzavar, gyakori, szinte állandó decompensatioval
E
E
E
 

a)E
szakasz szerint minősül a psychopathia minden formája - kivéve a
pseudopsychopathiát, mely a 030-as szakasz szerint minősül -, a sajátos
és szituativ fejlődési elmaradottság, az éretlen személyiség és a
szexuális élet olyan zavarai, mint pl. a homoszexualitás,
exhibicionizmus, a pszichoszexuális identitás zavarai stb.

A
12/1997 (V. 16.) HM rendelet 1. § értelmében a jogszabály rendelkezései
a szerződéses és hivatásos katonai pályára jelentkezőkre, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaira vonatkozik,
illetőleg ezen személyek egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának kérdéseivel foglalkozik.

Az egészségügyi
alkalmasság követelményeit – a rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabály 1. számú mellékletéhez csatolt „Betegségek és fogyatékosságok
táblázata” állapítja meg.

A 037. táblázat az alábbiakat közli „személyiségzavarok” címszó alatt:

037 Személyiségzavarok

 
 
 
F60-F69

 1.zemélyiségzavar ismétlődő decompensatioval
E  E
E

E

 

 2.infantilizmus
I  E

-

E

 

 3.súlyos személyiségzavar, gyakori, szinte állandó decompensatioval
E  E

E

E

 

a)
E szakasz szerint minősül a psychopathia minden formája - kivéve a
pseudopsychopathiát, mely a 030-as szakasz szerint minősül -, a sajátos
és szituativ fejlődési elmaradottság, az éretlen személyiség és a
szexuális élet olyan zavarai, mint pl. a homoszexualitás,
exhibicionizmus, a pszichoszexuális identitás zavarai stb.

b)
Objektív családi, hetero anamnézis, élettörténeti elemzés, az
intelligencia meghatározása, szükség szerint egyéb psychológiai tesztek
felvétele (a lehetőségek és a körülmények figyelembevételével), valamint
psychológusi exploratio szükséges. Kórházi, rendelőintézeti
kvalifikáláshoz osztályos megfigyelés, ambulanter kivizsgálás és
psychotherapiás gondozás, psychológiai vizsgálatok, parancsnoki és
csapatorvosi jellemzés indokolt. Szexuális deviatio esetén írásos
szakorvosi vélemény.

c) A személyiségzavar biológiai genetikai és
szociális környezeti tényezők hatására alakul ki, ezeknek a precíz
vizsgálata elengedhetetlen. Kórjelző élettörténeti adatok esetén,
alacsony intelligencia szint mellett a minősítéshez részletes
psychológiai exploratio szükséges. Amennyiben a pathologiás jelenségek
súlyos foka gyermekkortól kezdődően bizonyítható, és az értelmi
képességek alacsony színvonalúak (IQ 80 alatti) akkor a minősítés
"Alkalmatlan". Az értelmi képességek II. rovat szerinti megítélésére a
rendelet 041. szakasz c) pontban meghatározottak az irányadók.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 54. §-a szerint minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz.
54.
§ (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet
önkényesen megfosztani.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is
kifejtette, hogy az emberi méltósághoz való jog lényegi eleme az emberek
egyenlő méltóságához való joga. Ugyanakkor a 34/1992.(VI. 1.) AB
Határozat arra is rámutat, hogy az emberi méltósághoz való jognak csupán
egyik funkciója az egyenlőség biztosítása.

Az Alkotmány a 70/A
§-ában rendelkezik a diszkrimináció tilalmáról, így többek között az
„egyéb helyzet” szerinti különbségtételt is tilalmazza.

70/A. §
(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

A
„homoszexuálisok”, illetőleg a saját, legitim és alkotmányos
önmeghatározásuk szerint: a „melegek” – a saját nemükhöz való
vonzódásuk, mint a csoport minden egyes tagjára jellemző
személyiségjegyük alapján – a szexuális orientáció vonatkozásában (a
homoszexualitás) – a társadalom hagyományos szexuális orientációjú,
többséget alkotó csoportjához képest „egyéb helyzetű” csoportnak
tekinthetők.

A homoszexualitásnak a személyiségzavarok és
deviatiok körébe történő sorolása ellentétes a tudomány mai állásával.
Az Amerikai Pszichiáterek Egyesülete 1973-ban közzétett állásfoglalása
szerint a homoszexualitást sem rendellenességnek, sem betegségnek
tekinteni nem lehet. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2000. június
6.napján elfogadott, „ A leszbikusok és melegek helyzete az Európa
Tanács tagországaiban ” elnevezésű jelentésében, a homoszexualitás
orvosi meghatározása fejezetcím alatt hivatkozik arra, hogy a WHO
1991-ben a „ Betegségek Nemzetközi Besorolás”-ából a homoszexualitást
törölte.( Forrás: Internet,
http://stars.coe.fr/doc/doc00/edoc8755.htm#_ftn7)

Tekintettel
arra, hogy egyenlő méltóságú személyekként a csoport tagjainak, és a
tagok összességének is joguk van az egyéb személyekével azonos
bánásmódra, így joguk van arra is, hogy a törvényalkotó (itt:
rendeletalkotó) tisztességesen, a tudomány mai állása szerint minősítse a
szexuális orientáció alapján külön csoportot képező személyeket ,
illetve az ennek alapját képező állapotot (a homoszexualitást). A
hivatkozott rendeletek fent említett mellékletei és táblázatai a
fogalommeghatározásukkal az emberi méltóságot sértő módon, nem a valós
attribútumai alapján jellemez egy olyan állapotot, amely állapot alapját
képezi egy, a társadalom „egyéb helyzetéhez” tartozó embercsoportja
önmeghatározásának, ezért azok alkotmányellenesek. Az alkotmányellenes
állapot megszüntetésének eszköze pedig a kérelmünk petítuma szerint, az
ott megjelölt részbeni jogszabály-megsemmisítés lehet.

Budapest, 2001. április 25.

Tisztelettel:

Mocsonaki László
a Háttér Baráti Társaság a Melegekét egyesület elnöke

Témák