Állásfoglalás a házasság, és az ún. bejegyzett életpartnerség kapcsán | Háttér Társaság

Állásfoglalás a házasság, és az ún. bejegyzett életpartnerség kapcsán

A HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT
EGYESÜLET - AZ EURÓPAI PARLAMENT „ALAPVETŐ JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN
2002” CÍMŰ, 2003. SZEPTEMBER 5. NAPJÁN ELFOGADOTT JELENTÉSÉRE IS - A
HÁZASSÁG ÉS AZ ÚN. BEJEGYZETT ÉLETPARTNERSÉG INTÉZMÉNYÉVEL KAPCSOLATOSAN
AZ ALÁBBI ÁLLÁSFOGLALÁST TESZI

2003. október 19.

1. Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójával összhangban, és az abban
foglalt elvekkel túlnyomórászt egyetértve szükségesnek tartjuk a
jelenlegi hatályos magyar jogszabály szerinti élettársi viszony (Ptk.
578/G §) mellett egy olyan - mind különneműek, mind azonos neműek
részére nyitva álló -, hatóságilag nyilvántatott életpartnerség jogi
intézményének kialakítását, amely az eddigi élettársi viszonyhoz képest
az együtt élő személyek részére további jogokat is biztosít. (Pl. Az
öröklési jog, a lakásbérleti jogés a tartási jog és kötelezettség
vonatkozásában.

2. A bejegyzett életpartnerség bevezetése önmagában nem szünteti meg a
hátrányos megkülönböztetést, ezért szükségesnek tartjuk a házasság
intézményének újraszabályozását is. Az Európai Parlament jelentésének
77. pontja felhívja a tagállamokat, hogy szüntessenek meg mindenféle - a
homoszexuálisokat sújtó - diszkriminációt, különös tekintettel a
házasság és az örökbefogadás terén. Tekintettel arra, hogy Magyarország
2004. május 1-jétől az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, lépéseket
kell tennie a házasság intézményének újraszabályozása érdekében, és
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az azonos neműek a
különneműekkel azonos jogok mellett köthessenek házasságot, ideértve az
örökbefogadás jogát is.

3. A koncepció „A nemüket megváltoztató személyek házasságának sorsa”
alcíme alatt közzétettek szerint a már államilag házasság formájában
elismert partnerkapcsolatokat a jogszabály akkor is megszüntetni
rendelné, ha a házastársak valamelyike nemváltoztató folyamaton ment át.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Koncepció ezen kitételei működő
párkapcsolatokat lehetetlenítenének el jogilag, amely jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogokat sértene, így hatályba lépése esetén
ellentétes lenne az Alkotmány 2. § (1) bekezdésben foglaltakkal, mely
szerint a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
Amennyiben a házastársak szerint házasságuk helyrehozhatatlanul és
végérvényesen megromlott, bíróságtól kérhetik a házasságuk felbontását,
ennek hiányában azonban nincs ésszerű indoka a már létező házasságok
adminisztratív megszüntetésének. Álláspontunk szerint - a Koncepcióval
szemben - éppen azt kellene az Új Polgári Törvénykönyvnek biztosítania,
hogy - akár lehetővé teszi az azonos neműek házasságát, akár nem - a
nemváltoztató folyamaton átment személyek házassága ezen tény ellenére
is fennmaradjon.

A fentiekre való tekintettel felhívjuk a Magyar Köztársaság
Kormányát, hogy az Új Polgári Törvénykönyv koncepcióját az Európai Unió
jelentésének figyelembevételével, az emberi jogok tiszteletbentartásával
módosítsa.

Témák