Az új polgári törvénykönyv transzszexuálisokat érintő szabályai kapcsán | Háttér Társaság

Az új polgári törvénykönyv transzszexuálisokat érintő szabályai kapcsán

A HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT VÉLEMÉNYE  AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNKÖNYV TERVEZETÉNEK  TRANSZSZEXUÁLISOKAT ÉRINTŐ SZABÁLYAI KAPCSÁN

2008. január 22.

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete a jelenlegi szabályozáshoz
képest a házasság megszűnésének egy újabb esetét vezeti be, amikor
kimondja: a házasság megszűnik az egyik házastárs nemének
megváltoztatásával (3:21. § (1) bek. d) pont). Ugyanezt a szabályt a
tervezet a bejegyzett élettársak esetében is kimondja, amikor a házasság
megszűnésének eseteit hivatkozza meg a bejegyzett élettársi kapcsolat
megszűnése kapcsán (3:101. § (3) bek.). Véleményünk szerint a
szabályozás a házasság esetében nem kellően kidolgozott, a bejegyzett
élettársak esetében pedig teljesen indokolatlan.

Az új Polgári Törvénykönyv a jelenleg hatályos családjogi törvénnyel
azonos módon nem teszi lehetővé az azonos nemű párok házzasságkötését.
Ebből levezethető, hogy az állam meg kívánja akadályozni, hogy a
nemváltáson átesett személyek korábbi házasságának érvényessége miatt
mégis azonos nemű házasságok jöjjenek létre. A tervezet emellett
helyesen ismeri fel, hogy az azonos nemű párok együttélésének jogi
elismerésére szükség van, ezért bevezeti a mind azonos, mind különböző
nemű párok számára nyitva álló bejegyzett élettársi kapcsolatot. Míg a
házasság esetében a megszűnést indokolja az azonos neműek házasságának
tilalma, ez az indok a bejegyzett élettársak esetében nem áll fenn,
hiszen akár azonos nemű, akár különnemű bejegyzett élettársakról van
szó, a felek a nemváltás után is köthetnének bejegyzett élettársi
kapcsolatot.

A tervezet mögött az a – véleményünk szerint hibás általánosításon
alapuló – elképzelés áll, hogy a nemváltáson áteső személyek
szükségképpen fel kívánják bontani azt az életközösséget, amelyben a
nemváltás előtt éltek. A gyakorlat azonban az mutatja, hogy szép számmal
vannak olyan párok, akik a nemváltás ellenére együtt kívánnak maradni.
Az ő esetükben a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése indokolatlan,
a házasság esetében pedig olyan megoldás lenne szükséges, amely az
állam részéről a lehető legkevesebb beavatkozást jelenti magánéletükbe.
Egy ilyen megoldás lenne, ha a házasságban élő transzszexuálisnak és
házastársának a nemváltási eljárás során nyilatkoznia kellene róla, hogy
a továbbiakban együtt kívánnak-e élni. Ha nem, a házasság megszűnik, és
a felek [xxx] perben kérhetik a vagyonmegosztási, gyermekelhelyezési,
stb. kérdések rendezését. Ha igen, a házasság bejegyzett élettársi
kapcsolattá alakul, a bejegyzett élettársi kapcsolat keletkezésének
dátum a házasság megkötésének dátuma lenne. Így megakadályozható lenne,
hogy az életközösség fennállásának hosszához kötött jogosultságok (pl.
özvegyi nyugdíj) azért ne illessék meg a feleket, mert a nemváltás
előtti együttélés időszaka a jogosultsági idő megállapításakor nem
számítható be.

Azok a bejegyzett élettársak, akik a nemváltás után nem kívánnak
együtt maradni, illetve akik ugyan a nemváltás során még úgy
nyilatkoztak, hogy együtt kívánnak maradni, de a nemváltás után
meggondolják magukat, a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására
vonatkozó szabályok alapján minden további nélkül kérhetik a
közjegyzőtől vagy a bíróságtól bejegyzett élettársi kapcsolatuk
felbontását.

Mindezek mellett meg kell jegyeznünk, hogy bár a nemváltás gyakorlata
ma Magyarországon megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, az eljárás menete
nincs jogszabályba foglalva, a nemváltást kérvényező állampolgárok
helyzete ezért rendkívül kiszolgáltatott. Amennyiben a jogalkotó
egyértelmű helyzetet kíván teremteni a transzszexuálisok számára a
családjogi viszonyok terén, elvárható lenne, hogy hasonló alapossággal
kerüljön szabályozásra a nemváltás engedélyezésének és hatósági
bejegyzésének folyamata is. Egy ilyen szabályozás hiányában – mint ahogy
arra a Szerkesztőbizottság által 2006. márciusában közzétett tervezet
indoklása is utal – a családjogi szabályok alkalmazása rendkívül
nehézkes. Amennyiben az illetékes minisztériumok közreműködésével
megindul egy ilyen jogszabály kidolgozása, a Háttér Társaság a
Melegekért szakértői szívesen részt vesznek a kodifikációs folyamatban.

Mindezek alapján javasoljuk:

  • a nemváltás miatti megszűnési ok a bejegyzett élettársak esetében kerüljön ki a törvényből;
  • a törvény biztosítson lehetőséget rá, hogy a nemváltáson áteső emberek házasságukat bejegyzett élettársi kapcsolattá alakítsák;
  • készüljön jogszabály a nemváltás folyamatához kapcsolódó jogi kérdések rendezesére.

Budapest, 2008. január 22.

Mocsonaki László, ügyvivő s.k.
Háttér Társaság a Melegekért

Témák